top of page

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien liikkeemme palveluita. Selosteessa kuvataan

  • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja

  • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista

  • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
    asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja

  • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen 

 

Asiakasrekisterin seloste

 

 

 

Rekisterinpitäjä  

                                          Tmi Privacy Nails 2345400-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

            

                                          Marija Kivimäki

                                          Itsenäisyydenkatu 25 Tampere

                                          041 533 88 59

Rekisterin nimi                  

                                         Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


                                     Rekisteriin kerätään Privacy Beauty asiakkaiden henkilötietoja asiakaspalvelun

                                     asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja

                                     voidaan käyttää asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

                                     Käytämme ajanvaraukseen Timma -järjestelmää,

                                     jossa asiakkaiden henkilötiedot säilytetään.

                                           

     

Rekisterin sisältö

                                Nimi

                               Osoite

                               Syntymäaika

                               Puhelinnumero

                               Sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika
                                   Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän

                                   sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

                                  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm.

                                  Asiakkaat antavat tiedot henkilökohtaisesti tehdessään ajanvarauksen osoitteessa

                                 www.privacynails.com/ajanvaraus tai asioimalla liikkeessämme

                                 www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen 

                                 median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja

                                 muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

                               Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille

                               kolmansille osapuolille muutoin kuin :

                                      - Oikeudelliset syyt

                                      - Nimenomainen suostumus

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

                                      Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

                                      Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakaan kanssa

                                      Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös

                                      EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Edellyttäen kuitenkin, että tietojen

                                      siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n

                                      tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

                                      Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja

                                      tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

                                      Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla

                                      käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään

                                      Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta

                                      huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja

                                      tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden

                                      kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden

                                      toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus oikeus

                                   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin

                                   on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista

                                   vastaavalle henkilölle.

                                   Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

                                   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua

                                   tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus

                                   rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen

                                   18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus

                                   tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus

                                   valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö

                                   suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

                      

                                     Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut

                                     tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon

                                     täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai

                                     vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

                                     Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

                                     henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

                                     säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

                                     Käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään kyseisestä Käyttäjästä

                                     tallentamamme henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia

Oikeus tietojen poistamiseen

                                    Käyttäjä voi pyytää meitä myös poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme.

                                    Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole pätevää syytä

                                    olla poistamatta tietoja.

                                    Tällainen pätevä syy voi perustua esimerkiksi sovellettavaan lainsäädäntöön.

bottom of page