top of page

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien liikkeemme palveluita. Selosteessa kuvataan

  • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja

  • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista

  • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
    asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja

  • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen 

 

Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä  

 Privacy Nails  /  Brivacy Beauty  2345400-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

            

 Marija Kivimäki

Puutarhakatu 14    2krs. 

32100  Tampere

 041 533 88 59

Rekisterin nimi                  

 Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriin kerätään Privacy Beauty asiakkaiden

henkilötietoja asiakaspalvelun

 asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Asiakkaiden henkilötietoja

 voidaan käyttää asiakkuuden hoitoon,

yhteydenpitoon ja markkinointiin.

 Käytämme ajanvaraukseen Timma -järjestelmää,

 jossa asiakkaiden henkilötiedot säilytetään.

                                           

     

Rekisterin sisältö

 Nimi

Osoite

Syntymäaika

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan,

kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän

sopimuksen täytäntöönpanemiseksi

tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm.

Asiakkaat antavat tiedot henkilökohtaisesti tehdessään ajanvarauksen osoitteessa

www.privacy-beauty.com/ajanvaraus tai asioimalla liikkeessämme

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen 

median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja

muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille

kolmansille osapuolille muutoin kuin :

- Oikeudelliset syyt

- Nimenomainen suostumus

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakaan kansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös

 EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Edellyttäen kuitenkin, että tietojen

siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n

tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja

tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla

käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään

Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta

huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja

tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden

kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden

toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin

on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista

vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua

tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus

rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen

18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus

tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus

valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö

suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

                      

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut

tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon

täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai

vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään kyseisestä Käyttäjästä

tallentamamme henkilötiedot, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia

Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjä voi pyytää meitä myös poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme.

Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole pätevää syytä

olla poistamatta tietoja.

Tällainen pätevä syy voi perustua esimerkiksi sovellettavaan lainsäädäntöön.

bottom of page